Historie

Arealet hvorpå Søhøj Park er bygget, er udstykket fra gården Toftehøjgård, som har sit navn efter Toftehøj, som er beliggende bag Ølstykke bibliotek. Toftehøjgård var delt op i et hovedhus samt en trelænget staldbygning. Staldbygningen, som tidligere var brugt til opstaldning af heste, eksisterer ikke længere, men hovedhuset ligger stadig ud til Gl. Roskildevej, som nabo til Søhøj Park punkthusene. Fra gården er også foretaget flere andre udstykninger, bl. a. Ølstykke Bypark, indviet 2006.

Se her hvordan historien har udspillet sig for Søhøj Park:

1906-1909
Toftehøjgård blev opført i 1906 af sognefoged Jens Peter Hansen, Udlejregård, til hans søn Hans Jensen Hansen. 3 år senere opførte Jens Peter Hansen gården Marienlyst, på den anden side af Gl. Roskildevej, til hans datter Karen og svigersøn Kresten Sylvest. Begge gårde var ens opbygget med separat stuehus og tre sammenhængende længer. De var dog spejlvendte, men kaldtes tvillingegårdene. Hans Jensen Hansen boede på Toftehøjgård med sin hustru Anna, og deres børn Carl og Erna. Hvervet som sognefoged gik i arv fra Jens Peter Hansen til Hans Jensen Hansen og sidenhen til Carl Hansen.

1968-1969
Hans Jensen Hansen døde i 1968 og hustruen Anna i 1969. 
1. juni flyttede Carl’s datter, Grethe og hendes mand Peder Pilgaard ind i gårdens stuehus, og jorden blev senere bortforpagtet. Staldlængerne var i mange år benyttet til opstaldning af private rideheste.

1989
Lokalplan 38, Erhvervspark ved Toftehøjgård, afgrænset af Ny Toftegårdsvej, Gl. Roskildevej, Frederikssundsvej og Rute 6, vedtages.

1990
1. april købte kommunen Toftehøjgård af Grethe og Peder Pilgaard, med henblik på at føre ovennævnte lokalplan ud i livet, men det lykkedes dog aldrig.

1995
1. november fraflytter gårdens sidste beboere så stuehuset, og Kommunen besluttede derefter at anvende Toftehøjgård som medborgerhus. En arbejdsgruppe bliver sat i gang med at udarbejde forslag til husets anvendelsesmuligheder.

1997
Rekreative områder. Efter vedtagelsen af kommuneplanen 1996-2008 skal arealerne til Ølstykke Erhvervspark fremover anvendes som bypark. Med en stibroforbindelse over Roskildevej skal byparken forbindes med arealerne mellem Roskildevej og Ring Nord, som er reserveret til rekreativt område på længere sigt. Med deres centrale placering vil disse arealer på langt sigt kunne fungere som byfælled og bindeled mellem Stationsbyen og Gl. Ølstykke. I forbindelse med skovplantninger og evt. terræn-bearbejdning vil der her kunne etableres et landskab, hvor en evt. fortsat landbrugsmæssig drift (f.eks. kvægdrift) kan ske i nær kontakt med en rekreativ udnyttelse. Byfælleden og byparken kan f.eks. tænkes anvendt til kondibane, ridning, nyttehaver, kælke/skibakke, koncerter, teater m.v.

2001
Gårdens stuehus er taget i brug af forskellige lokale foreninger, som holdt deres møder her. Toftemalerne var en af dem, og foreningen tog også navn efter stedet. I starten af dette årtusinde, var der en del arbejdsløshed, især blandt unge, og der blev med statsstøtte iværksat et projekt, som skulle istandsætte gårdens længer, som så også kunne bruges til foreningsformål, bl. a. ungdomscafé. Ved opstarten havde projektet også besøg af indenrigsminister Karen Jespersen, men efter kun 10 måneder blev det stoppet, hverken helt eller halvt færdigt, fordi næsten alle arbejdsløse blev sluset ud på arbejdsmarkedet. Dette sidste var selvfølgelig positivt.

2002
Man stod så med nogle halvfærdige bygninger. Stuehuset var velbenyttet, og kan fremover benyttes af kommunens foreninger. Der opstod også tanker om at huset i fremtiden kunne indgå i en kommende bypark.

2003
Ølstykke Kommune udbød arealet i konkurrence, og valgte efterfølgende et projekt med 10 3-etagers punkthuse med andelslejligheder, fra Arkitekterne Alsløv, Andersen & Vorbeck A/S tegnet af den lokale Uwe Vorbeck (*). Kort tid efter blev projektet dog ændret til ejerlejligheder og Uwe Vorbeck henvendte sig da til NCC, som så købte grunden og efterfølgende var totalentrepenør.
Byggeriet søges opstartet 2005.

2004
Lokalplan 93, Toftehøjgård Boligområde, vedtages. Et forslag om fredning af den kommende bypark faldt til jorden efter stemmelighed i byrådet.
NCC køber arealet, ca. 1,8 ha af Ølstykke Kommune. Teknisk Udvalg i Ølstykke godkender NCC's forslag om navnet Søtofte Park. Søndag d. 28. november afholdes ”særarrangement” for alle som i løbet af året havde vist interesse for at vide mere om bolig-projektet. Det officielle salg starter ugen efter, 5. december. NCC annoncerer kraftigt i november og december for de nye boliger der skal bygges ved Toftehøjgård i Ølstykke, og det lader til at være en succes. 10 boliger er allerede solgt i slutningen af året.

2005
Lokalplan 94, Ølstykke Bypark, vedtages.
Søtofte Park skifter navn til Søhøj Park pga. rettigheder af navnet Søtofte.
NCC byggemodner grunden. 1. spadestik udføres af borgmester Svend Kjærgaard Jensen d. 3. maj, hvorefter NCC’s projektudviklingschef Christina Jørgensen officielt satte byggeriet i gang. 
23. september er der Rejsegilde på Etape 1, bl. a. med tale af borgmester Svend Kjærgaard Jensen.

2006
Første etape er indflytningsklar 1. april.
Anden etape er indflytningsklar 1. december.

2007
Tredje etape er indflytningsklar 1. februar.
Skøde til Grundejerforeningen Søhøj Park tinglyses endeligt 25. april. 

(*)

Uwe Vorbeck (*1948 †2013) 

Sommeraften i Søhøj Park 2023

 

Søhøj Park © 2015-2024